Prilagojena ABC notacija


Pravila notnega zapisa za slepe so v osnovi enaka kot v ABC notaciji. Dodane so nekatere spremembe oziroma prilagoditve, zaradi katerih je zapis bolj dosopen slepim učencem.
Učenci prilagojeno ABC notacijo zapisujejo v urejevalniku besedila (Word). Dodatni programi niso potrebni.
Priporočljivo je, da učitelj najprej zapiše skladbo v osnovni ABC notaciji v enem izmed računalniških programov za pretvorbo v grafični notni zapis (na primer EasyABC). S tem lahko preverja pravilnost zapisa. Zapis naj potem kopira v Wordov dokument ter ga prilagodi v prilagojeno ABC notacijo za slepe.