Punktirane notne vrednosti

Polovinka s piko

C12

Četrtinka s piko

C6

Osminka s piko

C3

Komentarji so onemogočeni.